top of page

                                                                                                                SIA „EVOR Apsardze”

                                                                                                                  Privātuma politika

 

  1. Personas datu apstrādes vispārīgie noteikumi.

Šajā paziņojumā mēs aprakstīsim, kā mēs veicam fizisko personu datu apstrādi savas saimnieciskās darbības ietvaros, kādēļ tas ir nepieciešams, uz kāda tiesiskā pamata tas ir veikts, kas notiek ar mūsu rīcībā esošiem datiem. 

Mēs pieņemam, ka, izvēloties kļūt par mūsu klientu, Jūs esat iepazinušies ar mūsu privātuma politiku un akceptējat tās noteikumus. Šī ir aktuālā privātuma politikas redakcija. Aktualizējot fizisko personu datu apstrādes noteikumus mēs publicēsim visas izmaiņas šajā vietnē.

Vēršam uzmanību, ka mūsu Privātuma politikas noteikumi attiecas tikai uz fizisko personu datu apstrādi. 

  2. Kas mēs esam un kā ar mums sazināties.

Mēs esam viens no lielākajiem apsardzes uzņēmumiem Latvijā – SIA „EVOR Apsardze”. Ja Jūs vēlaties saņemt papildus informāciju, vai Jums ir cita nepieciešamība sazināties ar mums saistībā ar Jūsu datu apstrādi, Jūs varat rakstīt mums uz e-pastu info@evorapsardze.lv vai zvanīt uz biroja tālruni 29250000. 

  3. Kas ir fiziskās personas dati un kādos gadījumos notiek to apstrāde?

Fiziskās personas dati ir jebkura informācija, pēc kuras iespējams tieši vai netieši identificēt konkrēto fizisko personu. Tas ir, piemēram, cilvēka vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, bankas konta numurus, līguma numurs, norēķinu informācija, fotogrāfijas un attēli, sarunu ieraksti, videoieraksti. 

Fizisko personu dati tiek apstrādāti, sagatavojot pakalpojuma līgumu, izrakstot rēķinus un saņemot maksājumus, kontaktējot ar potenciālajiem un esošajiem klientiem saistībā ar apsardzes pakalpojumiem, saņemot no klientiem un trešajām personām vēstules vai zvanus, pieņemot apmeklētājus birojā, slēdzot līgumus, parakstot aktus par izpildītiem darbiem, veicot videonovērošanu, aizturot apsargājamā objektā iekļuvušās personas. 

Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulas), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

  4. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam personu datus un uz kāda tiesiskā pamata?

Mēs apstrādājam fizisko personu datus tikai sekojošiem mērķiem: 

1) Līguma slēgšana un pakalpojuma sniegšana

Mums nepieciešams identificēt Jūs, lai sagatavotu līgumu un norādīt tajā Jūsu identifikācijas datus un kontaktinformāciju, kā arī noskaidrot Jūsu tiesisko sakaru ar apsargājamo objektu, kā to prasa spēkā esoši normatīvie akti. Pakalpojuma sniegšanas laikā mums būs nepieciešams sūtīt Jums rēķinus, apstrādāt saņemtos maksājumus, sazināties saistībā ar saņemtiem trauksmes signāliem, saskaņojot tehnisko speciālistu izbraukumus, tehnisko sistēmu uzturēšanai, pakalpojuma kvalitātes kontrolei un kārtot citas ar līguma izpildi saistītus jautājumus. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas  6.panta pirmās daļas b punkts); 

 • Juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts); 

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, klienta vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana,  sarunu ierakstīšana, likumpārkāpēju aizturēšana.

 

2) Spēkā esošo normatīvo aktu prasību izpilde

Sniedzot Jums apsardzes pakalpojumu mums jāievēro apsardzes darbību, grāmatvedības uzskaiti, dokumentu glabāšanas regulējošo normatīvo aktu prasības. Galvenie izmantojamie normatīvie akti būtu Apsardzes darbības likums, Grāmatvedības likums, Pievienotās vērtības nodokļa likums, Arhīva likums, kā arī uz šo likumu pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

 

3) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Lai paziņotu Jums mūsu apsardzes pakalpojumu piedāvājumu un saskaņotu sadarbības noteikumus, mums vajadzēs komunicēt ar Jums, izmantojot Jūsu kontaktinformāciju un informāciju par Jūsu īpašumu (adresi, zemesgrāmatas nodalījuma izdruku fotoattēlus, plānus utt.)

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).
  4) Mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošana 

Lai nodrošinātu sava īpašuma un apsargājamo objektu neaizskaramību, var tikt veikta videonovērošana. Lai pierādītu dažus juridiskos faktus, mēs veicam telefonsarunu ierakstus, saglabājam saņemto korespondenci. Nepieciešamības gadījumā un ievērojot normatīvo aktu prasības, informācija var tikt paziņota valsts iestādēm, trešajām personām, izmantota apvienības ietvaros. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, parādu piedziņas nodrošināšanai, pierādījumu nodrošināšanai.

 

  5. Personu datu glabāšanas ilgums

Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešamas attiecīgiem personas datu apstrādes mērķiem. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim. 

Personas dati, kas nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, tiek glabāti līdz līguma izbeigšanai un saistību pilnīgai izpildei, ja vien savādāk nav noteikts spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

Likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tās norisi, bet ne mazāk kā 5 gadus; savukārt, Ministru kabineta 09.12.2014. noteikumi Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” nosaka, ka saņemtie signāli no objektiem ir jāglabā ne mazāk kā 24 mēnešus.

Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

Sarunu ieraksti tiek glabāti trīs mēnešus saskaņā ar Ministru kabineta 09.12.2014.noteikumu Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” prasībām.

 

  6. Kam ir piekļuve personas datiem

Apstrādājot fizisko personu datus mēs ievērojam to konfidencialitāti un rūpējamies, lai tādu personu rīcībā, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata, nenonāktu Jūsu personas dati. Piekļuve Jūsu datiem pēc nepieciešamības tiks nodrošināta: 

 • Darbiniekiem vai pilnvarotiem pārstāvjiem, kuriem šī informācija nepieciešama savu pienākumu pildīšanai;

 • Ārpakalpojumu sniedzējiem, cik tas ir nepieciešamas attiecīga pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram, auditoriem, finanšu vadības un juridiskiem konsultantiem, datu bāzes izstrādātājiem  un tehniskiem uzturētājiem, citām personām, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

 • Valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

 • Citām personām, kurām ir tiesiskais pamats, ievērojot minimāli nepieciešamās informācijas sniegšanas principu, piemēram, maksātnespējas administratoriem, tiesām, tiesu izpildītājiem, ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

 

Jūsu dati netiks sūtīti uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

  7. Kādas ir Jūsu kā personas datu subjekta tiesības

1) Piekrišana datu apstrādei

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un šādā gadījumā turpmāka uz iepriekš doto piekrišanu balstīta datu apstrāde konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. 

Vēršam uzmanību, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

2) Tiesības piekļūt saviem datiem 

Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

  8. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi?

Ja Jūs uzskatāt, ka apstrādājot Jūsu personas datus esam pārkāpuši Jūsu tiesības, aicinām nekavējoties sazināties ar mums un atrisināt problēmu savstarpējo pārrunu ceļa. 

Ja Jūs uzskatāt, ka nav iespējams vienoties par situācijas atrisināšanu savstarpējo pārrunu ceļā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datuaizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

bottom of page